Artikel 1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kleine Vriendjes, en een wederpartij waarop Kleine Vriendjes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Kleine Vriendjes wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam van de onderneming:

HQ Creations

Vestigingsadres:

Zeverijnstraat 14

1216 GK  Hilversum

NEDERLAND

Telefoonnummer: 035 7400018

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@kleinevriendjes.nl

KvK-nummer: 69592535

Btw-nummer: NL857931416B01

IBAN NL56 KNAB 0256570396

Artikel 3.  Offertes, opdrachtbevestigingen en tarieven op website

 1. De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
 2.  Alle offertes van kleinevriendjes.nl zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 1 maand na datum van uitgifte. 
 3. Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. Kleine Vriendjes  kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 4. Bestellingen

 1.  Iedere bestelling via de webwinkel van Kleine Vriendjes wordt per e-mail bevestigd. In deze e-mail staat een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag inclusief de verzendkosten en de btw.
 2. Een overeenkomst komt tot stand doordat Kleine Vriendjes de bestelling door middel van een bevestiging aanvaardt, dan wel op het moment dat Kleine Vriendjes tot de uitvoering van de bestelling overgaat.

 

Artikel 5. Leveringstermijn en verzendkosten

 1. Bestellingen worden in principe binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Kleine Vriendjes kan dit echter niet garanderen. De verzending vindt plaats door DHL. Kleine Vriendjes stuurt een e-mail zodra het pakketje is verstuurd met een handige track & trace-functie. DHL levert geen garanties. Kleine Vriendjes is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies tijdens de verzending door DHL.
 2. Kleine Vriendjes doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. De afnemer kan echter geen rechten aan de levertermijn ontlenen omdat zij afhankelijk is voor de verzending van derden, de overeengekomen termijn is derhalve geen fatale termijn. 
 3. Kleine Vriendjes rekent verzendkosten voor bestellingen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven op de website, het orderoverzicht en de e mail ter bevestiging van de bestelling.
 4. Kleine Vriendjes doet haar uiterste best de webwinkel zo actueel mogelijk te houden. Mocht het echter voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Garantie 
Kleine Vriendjes stelt zich garantie voor fabricagefouten. Onder de garantie valt niet de schade die ontstaan is door het gebruik van het artikel. Bijvoorbeeld: afgevallen knopen, kapotte ritsen en vlekken en gaten die na in     gebruik name worden gemeld, drukknoopjes die kapot getrokken zijn en schade door het foutief openen van de verpakking. Ook stellen wij ons niet garant voor verkleuring, krimpen of verwassing na het wassen en /of drogen van de artikelen.


Artikel 7. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Betaling dient vooraf, binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bevestiging, plaats te vinden. Kleine Vriendjes heeft meerdere betaalopties en zal na ontvangst van het totaalbedrag overgaan tot levering van de producten.
 2. Bedrijven kunnen achteraf betalen door middel van een factuur.
 3. Het artikel blijft eigendom van Kleine Vriendjes tot het verschuldigde bedrag aan ons is voldaan.

Artikel 8. Annuleringen en retourzendingen

 1. U heeft de mogelijkheid uw bestelling binnen 24 uur, zonder opgaaf van reden en extra kosten, te annuleren. Wij verzoeken u daarvoor een e-mail te sturen naar info@kleinevriendjes.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Als u de geannuleerde bestelling al heeft betaald, ontvangt u – via een tegoedbon of overschrijving – het betaalde bedrag terug.
 2. Indien de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoen, dan ben u gerechtigd om de bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Dit geldt echter niet producten die we op maat voor u gemaakt hebben. Denk hierbij aan gepersonaliseerde producten met een naam, tekst of logo naar uw keuze. Deze producten kunt u niet retourneren mits er aantoonbare fouten zijn gemaakt in de productie.
 3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd wordt. Is het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet, dan zal Kleine Vriendjes niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren. Tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan handelen van Kleine Vriendjes.
 4. Als u een artikel wilt retourneren, stuur dan vooraf een e-mail naar info@kleinevriendjes.nl met de reden en het bank- of gironummer waar het aankoopbedrag op gestort kan worden. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde of onaangemelde retourzendingen worden door Kleine Vriendjes niet gecrediteerd.

 
Artikel 9.  Aansprakelijkheid 

 1.  Indien Kleine Vriendjes aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Keine Vriendjes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kleine Vriendjes toegerekend kunnen worden; 
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 3. Kleine Vriendjes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Kleine Vriendjes is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet meer voorradig zijn van een artikel.

Artikel 10.  Privacy 

Kleine Vriendjes vraagt u een aantal persoonsgegevens in te vullen. Wij geven uw persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te kunnen verzenden, te weten uw voor-en achternaam, uw adres, telefoonnummer en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

SSL certificaat
Kleine Vriendjes maakt gebruik van de Secure Sockets Layer (SSL) technologie. Dit is een coderingmethode om via internet verstuurde gegevens te beveiligen. De verstuurde klantengegevens kunnen door niemand anders dan de ontvanger worden waargenomen.

Artikel 11. Klachtenafhandeling 

Mocht u vragen en/of klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, stuur dan een e-mail naar info@kleinevriendjes.nl. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op.

 Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij kleinevriendjes.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. .Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Kleine Vriendjes.